Algemene
voorwaarden

Artikel 1. | Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, ook welke in meer- c.q. enkelvoud zijn vervoegd, in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bepalingen niet anders voortvloeit.

 1. Desktoday: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, onderdeel van CLIQworx, gevestigd aan Edisonstraat 43, 3553BL te Utrecht, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 30193675.
 2. Gebruiker: iedere natuurlijke persoon, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, dan wel rechtspersoon, met wie Desktoday, middels registratie op het platform van Desktoday, een gebruiksovereenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Werkplekaanbieder: de gebruiker als bedoeld in het vorige lid die in het kader van de gebruiksovereenkomst als aanbieder van een of meerdere werkplekken optreedt.
 4. Werkplekzoekende: de gebruiker als bedoeld in lid 2 die in het kader van de gebruiksovereenkomst als zoekende van een of meerdere werkplekken optreedt.
 5. Werkplek: iedere werkplek die door een werkplekaanbieder middels het platform van Desktoday wordt aangeboden aan werkplekzoekenden.
 6. Gebruiksovereenkomst: iedere tussen de gebruiker en Desktoday, middels registratie door de gebruiker op het platform van Desktoday, tot stand gekomen overeenkomst.
 7. Platform: de website desktoday.com, alsmede voor zover reeds beschikbaar, de mobiele applicatie van Desktoday, waarop de gebruiker, na zijn registratie, kan inloggen met zijn e-mailadres en zelfgekozen wachtwoord, waarna de gebruiker van alle hem aangeboden functionaliteiten van het platform gebruik kan maken.
 8. Account: het middels zijn e-mailadres en wachtwoord exclusief voor de gebruiker toegankelijke gedeelte van het platform.
 9. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale communicatie op te slaan op een duurzame gegevensdrager, zoals e-mailcommunicatie.

Artikel 2. | Algemene bepalingen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Desktoday en iedere tot stand gekomen gebruiksovereenkomst.
 2. Voordat de gebruiker van de hem aangeboden functionaliteiten van het platform gebruik kan maken, is registratie vereist overeenkomstig het bepaalde in artikel 3. Voordat registratie door de gebruiker plaatsvindt, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de gebruiker beschikbaar gesteld op zodanige wijze dat deze algemene voorwaarden kunnen worden opgeslagen op de computer of het mobiele apparaat van de gebruiker.
 3. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

Artikel 3. | Registratie & totstandkoming van de gebruiksovereenkomst

 1. De gebruiksovereenkomst komt tot stand door registratie van de gebruiker op het platform. De gebruiker is gehouden om alle bij de registratie gevraagde verplichte gegevens volledig en naar waarheid te verstrekken.
 2. Gebruik van het platform en registratie daarop is uitsluitend bestemd voor zelfstandige professionals, aldus partijen die handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en die op zoek zijn naar een werkplek of een of meerdere werkplek willen aanbieden. Desktoday behoudt zich het recht voor om de registratie van de gebruiker ongedaan te maken indien sprake blijkt te zijn van een gebruiker die het platform aanwendt voor doeleinden waarvoor het platform redelijkerwijs niet is bestemd.
 3. Na het doorlopen van de registratieprocedure ontvangt de gebruiker een e-mailbericht ter bevestiging van de registratie, op welk moment de gebruiksovereenkomst geldt als tot stand gekomen.
 4. De gebruiker is verplicht zijn wachtwoord voor toegang tot zijn account geheim te houden. Alle handelingen die op het account van de gebruiker worden verricht, worden de geregistreerde gebruiker toegerekend.

Artikel 4. | Over het platform

 1. Desktoday biedt werkplekaanbieders en werkplekzoekenden de mogelijkheid om met elkaar in contact te treden teneinde te kunnen samenwerken op een werkplek of om een werkplek te delen. Voorts biedt Desktoday middels het platform de mogelijkheid om het bedrijf van de gebruiker te promoten. Na zijn registratie kan de gebruiker een profiel aanmaken onder zijn account waarmee onder meer een werkplek van de gebruiker kan worden aangeboden of werkplekken van andere gebruikers kunnen worden gezocht. Het gebruik van het platform geschiedt kosteloos, met uitzondering van betaalde abonnementen voor werkplekzoekenden.
 2. Middels het platform kan de gebruiker een reserveringsaanvraag bij de werkplekaanbieder indienen, op de daartoe voorgeschreven wijze. De aanvraag van de werkplekzoekende kan door de werkplekaanbieder worden aanvaard of afgewezen of door een van beide partijen worden geannuleerd.
 3. Pas in geval de werkplekaanbieder een openstaande reserveringsaanvraag van de werkplekzoekende aanvaardt, zullen de adres- en contactgegevens van de werkplekaanbieder en adresgegevens van de werkplek, zowel onder zijn account als per e-mail, aan de werkplekzoekende bekend worden gemaakt. Na aanvaarding door de werkplekaanbieder van de reserveringsaanvraag van de werkplekzoekende, zijn beide partijen in de gelegenheid om middels het platform chatberichten uit te wisselen, hetgeen mogelijk is tot zeven dagen na afloop van de dag waarvoor de werkplek is gereserveerd. Na verstrijken van deze termijn zijn de opgeslagen chatberichten tevens niet meer onder het account van de betreffende gebruikers beschikbaar.
 4. De gebruiker stemt er echter mee in dat inkomende, afgekeurde, aanvaarde en geannuleerde reserveringsaanvragen, alsmede algemene (chat)communicatie tussen partijen, mede per e-mail tussen partijen worden uitgewisseld. Op het gebruik en verwijderen van dergelijke mailberichten door andere gebruikers, heeft Desktoday geen invloed. Ter zake aanvaardt Desktoday dan ook geen enkele aansprakelijkheid.
 5. Indien een reserveringsaanvraag van een werkplekzoekende na aanvaarding daarvan door de betreffende werkplekaanbieder, niet is geannuleerd, wordt verondersteld dat op de gereserveerde dag en tijd door de betreffende werkplekzoekende en werkplekaanbieder is samengewerkt op de betreffende werkplek, dan wel de betreffende werkplek op de gereserveerde dag en tijd is gedeeld. Beide partijen worden dan per e-mail door Desktoday verzocht om een review over de andere partij te schrijven, welke review automatisch op het profiel van de beoordeelde gebruiker wordt geopenbaard, doch pas wanneer beide gebruikers een review over elkaar hebben geschreven, dan wel zeven dagen zijn verstreken sinds beide partijen is verzocht om de review te schrijven.
 6. Door de gebruiker geschreven reviews als bedoeld in het vorige lid dienen een relevante inhoud te kennen, in overeenstemming met de werkelijke ervaring van de gebruiker, doch mogen geen beledigende, aanstootgevende of anderszins onbehoorlijke inhoud kennen. Desktoday behoudt zich het recht voor, doch is niet verplicht, om een door de gebruiker geschreven review te verwijderen of te weigeren indien deze een irrelevante, beledigende, aanstootgevende of anderszins onbehoorlijke inhoud kent. De beoordeling of een review in strijd is met het bepaalde in het vorenstaande van dit lid, komt uitsluitend aan Desktoday toe. Desktoday is nimmer verplicht een review te verwijderen en is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan als gevolg van een voor de gebruiker negatieve review op het platform.
 7. Naast de review als bedoeld in lid 5, kan de gebruiker tevens een tip meegeven aan de werkplekaanbieder c.q. werkplekzoekende. Dergelijke tips worden uitsluitend per e-mail ter beschikking gesteld van de geadresseerde gebruiker en nimmer op het platform geopenbaard.
 8. Desktoday verbindt zich uitsluitend tot de exploitatie van het platform dat uitsluitend voorziet in mogelijkheden om het voor werkplekaanbieders en werkplekzoekenden mogelijk te maken om met elkaar in contact te treden; Desktoday is geen partij bij afspraken tussen gebruikers onderling en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ontstaan als gevolg van of in verband met dergelijke afspraken, alsook het niet nakomen daarvan. Desktoday kan voorts niet garanderen dat een werkplekzoekende een geschikte werkplek vindt en dat de werkplekaanbieder werkelijk een geschikte werkplekzoekende middels het platform zal treffen.
 9. Desktoday controleert profielen van gebruikers, het aanbod van werkplekken en alle daarbij vermelde informatie en geplaatste content, zoals foto’s, zelf niet op juistheid, volledigheid en rechtmatigheid en kan voor de juistheid, volledigheid en rechtmatigheid daarvan dan ook nimmer instaan. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de door hem middels het platform geopenbaarde en verspreide gegevens en vrijwaart Desktoday ter zake van alle aanspraken van derden, waaronder medegebruikers tevens begrepen.
 10. Desktoday heeft geen invloed op het gedrag van gebruikers en aanvaardt ter zake geen enkele aansprakelijkheid, in het bijzonder niet ten aanzien van het (niet of niet tijdig) reageren op reserveringsaanvragen van werkplekzoekenden door werkplekaanbieders.
 11. Een werkplekaanbieder bepaalt zelf óf en aan welke werkplekzoekende hij een of meerdere werkplekken beschikbaar stelt; Desktoday werkt niet met een voorrecht voor werkplekzoekenden die eerder een reserveringsaanvraag indienen dan andere werkplekzoekenden.
 12. De gebruiker stemt ermee in dat zijn profiel zoals onder zijn account aangemaakt, met uitzondering van zijn NAW-gegevens en de locatie van de eventueel door hem aangeboden werkplek(ken), zichtbaar is voor andere bezoekers van het platform, ook welke zich niet als gebruiker hebben geregistreerd.

Artikel 5. | Bepalingen voor werkplekaanbieders

 1. De werkplekaanbieder kan zijn aanbod van een of meerdere werkplekken kosteloos op het platform openbaren. De werkplekaanbieder dient ten aanzien van de door hem aan te bieden werkplek(ken) alle gevraagde verplichte gegevens naar waarheid op te geven, waaronder ten minste begrepen de periode van beschikbaarstelling van de werkplek(ken), de locatie van de werkplek(ken) en het aantal werkplekken. Voorts wordt de werkplekaanbieder verzocht foto’s van de werkpleklocatie te plaatsen en een beschrijving van de faciliteiten van de werkpleklocatie op te geven, zodat werkplekzoekenden zich een goed oordeel over het aanbod van de werkplek(ken) kunnen vormen.
 2. Indien werkplekken onder bijzondere voorwaarden wordt aangeboden, dient de werkplekaanbieder dit zoveel mogelijk uitdrukkelijk in zijn aanbod te vermelden.
 3. De werkplekaanbieder dient zijn aanbod zo spoedig mogelijk op de daartoe aangewezen wijze van het platform te verwijderen indien zijn aanbod niet meer beschikbaar is.
 4. De werkplekaanbieder stemt ermee in dat zijn aanbod van werkplekken, met alle daarbij vermelde gegevens, zoals deze op het platform worden geopenbaard, mede op sociale media platformen door Desktoday kan worden geopenbaard, onder meer ter promotie van het werkplekaanbod en het platform als zodanig.

Artikel 6. | Abonnementen met werkplekzoekenden

 1. Om onbeperkt reserveringsaanvragen te kunnen indienen, dient de werkplekzoekende een abonnement af te sluiten. Een abonnement met de werkplekzoekende wordt voor de uitdrukkelijk overeengekomen bepaalde tijd en tegen betaling aangegaan.
 2. Het abonnement met de werkplekzoekende wordt na verstrijken van de overeengekomen bepaalde looptijd steeds stilzwijgend verlengd voor opnieuw de oorspronkelijk overeengekomen bepaalde looptijd, tenzij het abonnement conform het bepaalde in het volgende lid tijdig is geëindigd.
 3. Het abonnement eindigt door opzegging per e-mail of op een eventueel andere door Desktoday aangewezen wijze. Opzegging kan geschieden tot de laatste dag van de bepaalde looptijd van het abonnement, waarna het abonnement niet stilzwijgend zal worden verlengd. Indien opzegging eerder plaatsvindt dan op de dag dat de bepaalde looptijd van het abonnement eindigt, kan de werkplekzoekende tot het einde van de abonnementsperiode van het abonnement gebruik maken, onverminderd het bepaalde in artikel 7.2.
 4. Indien opzegging niet tijdig geschiedt, eindigt het abonnement op de eerstvolgende mogelijke einddatum.
 5. De werkplekzoekende is een vaste prijs per abonnementsperiode verschuldigd. De eerste betaling geschiedt middels iDeal of creditcardbetaling. De werkplekzoekende verstrekt voor de eventueel opvolgende abonnementsperioden, bij de eerste betaalopdracht, een doorlopende machtiging aan Desktoday om de eventueel verschuldigde bedragen vanaf de eerste stilzwijgende verlenging van het abonnement, van zijn bank- of creditcardrekening af te schrijven. Deze machtiging wordt ingetrokken door tijdige opzegging van het abonnement door de werkplekzoekende, zoals bedoeld in lid 3.
 6. Desktoday is gerechtigd om zijn abonnementstarieven te wijzigen. In geval van verhoging van het abonnementstarief, doet Desktoday daarvan uiterlijk een maand voorafgaand aan de mogelijke stilzwijgende verlenging van het abonnement, schriftelijk mededeling aan de werkplekzoekende, met dien verstande dat als het abonnement voor een bepaalde tijd van een maand is aangegaan, de werkplekzoekende uiterlijk twee weken vóór de mogelijke stilzwijgende verlenging schriftelijk in kennis wordt gesteld van de tariefsverhoging.
 7. Desktoday is gerechtigd om de aan de werkplekzoekende toekomende facturen uitsluitend langs elektronische weg beschikbaar te stellen, waaronder begrepen per e-mail of onder het account van de werkplekzoekende.
 8. Indien tijdige betaling achterwege blijft of een betaling niet automatisch kan worden geïncasseerd dan wel gestorneerd wordt, treedt het verzuim van de werkplekzoekende van rechtswege in en is Desktoday gerechtigd om de betaalde functionaliteiten van het platform voor de werkplekzoekende te blokkeren totdat betaling van het volledige openstaande bedrag heeft plaatsgevonden. Indien betaling na een daartoe strekkende betalingsherinnering, binnen de daartoe aangezegde termijn, niet heeft plaatsgevonden, is Desktoday gerechtigd om het abonnement met onmiddellijke ingang te ontbinden, onverminderd het recht van Desktoday om nakoming van de abonnementsverplichtingen te vorderen. De schade die Desktoday in verband met zodanige ontbinding van het abonnement lijdt, komt voor rekening van de werkplekzoekende.
 9. In verband met automatische incasso van betalingen, is Desktoday voorts gerechtigd om redelijke administratiekosten in rekening te brengen indien een betaling wordt gestorneerd of om andere redenen niet automatisch kan worden geïncasseerd. In die gevallen kan Desktoday de openstaande betaling, inclusief de hier bedoelde administratiekosten, middels overboeking vorderen. In dat geval dient betaling te geschieden binnen de door Desktoday op de factuur vermelde termijn.
 10. Alle redelijke kosten, waaronder buitengerechtelijke, gerechtelijke als executiekosten door Desktoday gemaakt ter verkrijging van de door de werkplekzoekende verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de werkplekzoekende.

Artikel 7. | Uitschrijven van het platform en beëindiging van de gebruiksovereenkomst door Desktoday

 1. De gebruiker kan zijn registratie op het platform beëindigen op de daartoe door Desktoday aangegeven wijze, waarna deregistratie van de gebruiker zo spoedig mogelijk plaatsvindt. Door de deregistratie wordt het account van de gebruiker zo spoedig mogelijk gewist en worden alle onder het account van de gebruiker opgeslagen gegevens zo spoedig mogelijk verwijderd. Op Desktoday rust na de uitschrijving van de gebruiker dan ook geen enkele bewaarplicht.
 2. Ook indien de werkplekzoekende gedurende de bepaalde looptijd van een abonnement overgaat tot uitschrijving, geschiedt deregistratie overeenkomstig het vorige lid. De werkplekzoekende maakt in dat geval nimmer aanspraak op (gedeeltelijke) restitutie of kwijtschelding van bedragen die voor de betreffende abonnementsperiode reeds verschuldigd waren.
 3. Desktoday is te allen tijde gerechtigd de exploitatie van het platform te staken. In dat geval maakt uitsluitend de werkplekzoekende aanspraak op een vergoeding, welke bestaat uit de door de werkplekzoekende betaalde prijs naar evenredigheid van het ten gevolge van de beëindiging van de exploitatie van het platform, niet door hem genoten gedeelte van het abonnement.

Artikel 8. | Misbruik en ontbinding van de gebruiksovereenkomst

 1. Tot misbruik te kwalificeren gedrag is ten strengste verboden. Onder misbruik wordt niet-limitatief bedoeld, verstaan, het opzettelijk middels het platform invoeren van incorrecte en misleidende informatie, het inbreuk maken op de technische systemen van Desktoday en het ten aanzien van het platform opzettelijk veroorzaken van storingen of defecten.
 2. Het is de gebruiker verboden pogingen te ondernemen om in verband met het platform gebruikte software te decompileren of na te maken, deze op enige andere wijze te manipuleren of software te ontwikkelen die een inbreuk maakt op de door Desktoday gebruikte software.
 3. Het is de gebruiker verboden om ongevraagde berichten (SPAM) middels de systemen van Desktoday te versturen.
 4. Desktoday behoudt zich het recht voor om, indien de omstandigheden van het geval zulks redelijkerwijs rechtvaardigen, de door de gebruiker middels het platform geopenbaarde of verspreide gegevens te verwijderen, het account van de gebruiker te deactiveren of te verwijderen en/of de gebruiksovereenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, in geval de gebruiker zijn verplichtingen uit de gebruiksovereenkomst, waaronder mede begrepen zijn verplichtingen uit deze algemene voorwaarden en in het bijzonder het bepaalde in de vorige leden van dit artikel, niet nakomt.

Artikel 9. | Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Desktoday is nimmer aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade door de gebruiker geleden in verband met het gebruik van het platform. In het bijzonder draagt Desktoday geen aansprakelijkheid voor schade als bedoeld in de volgende leden van dit artikel en het overige dat omtrent aansprakelijkheid in deze algemene voorwaarden is bepaald.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om zijn gegevens onder zijn account zo spoedig mogelijk te wijzigingen indien daarvoor aanleiding is, hetgeen in het bijzonder geldt voor het e-mailadres van de gebruiker. De gevolgen van onjuist geadresseerde berichten, afkomstig van Desktoday dan wel andere gebruikers van het platform, in verband met de omstandigheid dat de gebruiker zijn e-mailadres niet (tijdig) heeft gewijzigd onder zijn account, komen voor eigen rekening en risico van de gebruiker.
 3. Desktoday is niet in staat de identiteit van ander gebruikers van het platform met zekerheid vast te stellen. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de inachtneming van de hierbij vereiste zorgvuldigheid.
 4. Desktoday draagt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de middels het platform geopenbaarde content van welke gebruiker dan ook en de inhoud van de tussen gebruikers onderling uitgewisselde berichten.
 5. Desktoday draagt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het niet naleven door de gebruiker van de verplichtingen uit deze algemene voorwaarden. De gebruiker vrijwaart Desktoday van alle aanspraken van andere gebruikers en overige derden ter zake.
 6. Desktoday is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onbevoegd gebruik van de combinatie e-mailadres en wachtwoord voor toegang tot het account van de gebruiker.
 7. Desktoday spant zich in om de juiste werking en de bereikbaarheid van het platform te optimaliseren. Echter kan Desktoday niet garanderen dat het platform onbeperkt beschikbaar is en dat alle voorzieningen van het platform steeds probleemloos functioneren. Alle aansprakelijkheid van Desktoday ter zake is uitgesloten.
 8. Desktoday is te allen tijde bevoegd het platform tijdelijk buiten gebruik te (doen) stellen indien dit wenselijk wordt geacht in verband met onderhoud, aanpassing of verbetering van het platform of de servers van Desktoday of derden. Elke aansprakelijkheid van Desktoday ter zake is uitgesloten.
 9. Indien Desktoday, ondanks het bepaalde in het overige van de algemene voorwaarden, jegens de werkplekzoekende aansprakelijk mocht zijn, is die aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot terugbetaling van ten hoogste de eventuele door de werkplekzoekende betaalde abonnementskosten voor dat gedeelte van het abonnement waaruit de aansprakelijkheid van Desktoday is voortgevloeid.
 10. De gebruiker vrijwaart Desktoday van eventuele aanspraken van derden, waaronder medegebruikers mede begrepen, die in verband met de uitvoering van de gebruiksovereenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan Desktoday toerekenbaar is.
 11. De aansprakelijkheidsbeperkingen uit deze algemene voorwaarden gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Desktoday.

Artikel 10. | Intellectuele eigendom

 1. Alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom op het platform, waaronder mede begrepen de vormgeving en werking daarvan, alsmede de daarop geplaatste beelden en teksten die niet van gebruikers afkomstig zijn, behoren toe aan Desktoday. Het is de gebruiker verboden dit materiaal te verveelvoudigen, te reproduceren of op enige andere wijze te gebruiken dan noodzakelijkerwijs in verband staat met het normale gebruik van het platform.
 2. Conform het bepaalde in artikel 5.4 stemt de werkplekaanbieder ermee in dat zijn aanbod van werkplekken, met alle daarbij vermelde gegevens, zoals deze op het platform worden geopenbaard, mede op sociale media platformen door Desktoday kan worden geopenbaard. Ook na het eindigen van de gebruiksovereenkomst blijft deze content mogelijk beschikbaar voor derden, bijvoorbeeld omdat deze content door derden is gedeeld op de sociale media platformen. Desktoday heeft daarop geen invloed en aanvaardt ter zake geen enkele aansprakelijkheid.

Artikel 11. | Klachten

Voor klachten over het gebruik van het platform en in verband met de gebruiksovereenkomst als zodanig, kan de gebruiker per e-mail (support@desktoday.com) contact opnemen met Desktoday. Klachten worden zo spoedig mogelijk na ontvangst daarvan behandeld. Indien niet binnen veertien dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk kan worden geantwoord, ontvangt de gebruiker binnen die termijn een bevestiging van ontvangst, vergezeld met de mededeling binnen welke termijn de gebruiker alsnog een inhoudelijke reactie zal ontvangen.

Artikel 12. | Slotbepalingen

 1. Op elke gebruiksovereenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Indien tussen Desktoday en de gebruiker een juridisch geschil mocht ontstaan, zijn zij, alvorens een beroep te doen op de rechter, verplicht zich optimaal in te spannen om dat geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van Desktoday wordt aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen kennis te nemen.
 4. Indien deze algemene voorwaarden in meerdere talen beschikbaar zijn gesteld, is de Nederlandstalige versie van de onderhavige algemene voorwaarden steeds bepalend voor de uitleg van de daarin opgenomen bedingen.
Download als PDF-bestand